CÁC TIN CHÍNH

ĐTC NÓI, CUỘC SỐNG CHÚNG TA KHÔNG KẾT THÚC TRƯỚC NGÔI MỘ ĐÁ TRONG BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG
ĐGH PHANXICÔ BỔ NHIỆM TÂN CHỦ TỊCH BỘ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
ĐHY TAGLE KHÍCH LỆ TÍN HỮU MANILA ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH
ĐHY FILONI TRỞ LẠI IRAQ ĐỂ VIẾNG THĂM NHỮNG KITÔ HỮU BỊ BÁCH HẠI

Bình luận trên Facebook